27/2018

Zawarcie znaczącej umowy

19 czerwca 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2018 r. podpisał z Bankiem BZ WBK S.A. umowę o MultiLinię („Umowa”) na kwotę 9,9 mln zł.
Umowa została zawarta na okres do 17 czerwca 2019 r.

W ramach Umowy BZ WBK S.A. udziela Kredytobiorcy :

  • kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł,
  • kredytu obrotowego celowego na finansowanie kontraktów do kwoty 7,9 mln zł
  • gwarancji bankowych, bądź wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu do kwoty 6 mln zł. Okres ważności wnioskowanych gwarancji może przekraczać termin obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów