22/2018

Zawarcie znaczącej umowy

10 maja 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2018r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”) umowę na udzielenie kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej („Umowa”) na kwotę 15 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Kredyt został przyznany na okres do 8 maja 2020 r.
W ramach linii kredytowej PKO BP SA udziela Kredytobiorcy sublimitów na:

  • kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 000 000,00 PLN
  • kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 5 000 000,00 PLN
  • gwarancje bankowe do kwoty 7 000 000,00 PLN. Okres ważności wnioskowanych gwarancji może przekraczać termin obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów