6/2016

Zawarcie znaczącej umowy

1 lipca 2016
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku została podpisana przez Konsorcjum Betacom S.A – Lider Konsorcjum oraz Atos Polska S.A. – Członek Konsorcjum Umowa na dostawę standardowego oprogramowania wraz z bezterminowymi licencjami i prawami do uaktualniania oprogramowania oraz świadczenia usług wsparcia i konsolidacyjno-wdrożeniowych dla oprogramowania i technologii Microsoft z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: ZUS), na kwotę brutto 67,1 mln PLN.

Umowa będzie realizowana w następujących terminach:

  1. Termin dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania oraz udzielenia licencji – do 5 dnia roboczego następnego miesiąca po dacie zawarcia Umowy .
  2. Realizacja usług wsparcia i konsultacyjno-wdrożeniowych – od dnia zawarcia Umowy .
  3. Czas trwania umowy – 3 lata od daty podpisania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Betacom S.A. w pieniądzu w wysokości 2,0 mln zł tj. 3% całkowitej ceny brutto.

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:
1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.

2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy wraz z naliczeniem kary umownej w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niezależnie od pozostałych kar umownych.
3. W przypadku niedotrzymania Czasu reakcji określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit a), Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, liczoną od czasu dokonania zgłoszenia.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Usług o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) lit b) oraz pkt. 2 w terminie uzgodnionym w Formularzu Zlecenia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia.
5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Usług o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) w terminie uzgodnionym w Formularzu Zlecenia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia.
6. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy wraz z naliczeniem kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, niezależnie od pozostałych kar umownych.
7. W przypadku niedotrzymania Czasu przywrócenia usługi krytycznej, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 1) lit a) , Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, liczoną od czasu dokonania zgłoszenia.
8. W przypadku opóźnienia terminu określonego w § 6 ust. 19, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
9. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 17, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 tyś. zł., za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
11. Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych, z terminem płatności 14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych niezapłaconych w terminie określonym w nocie, z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub braku wpłaty za notę przez Wykonawcę, zostanie wystawione wezwanie do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze windykacji sądowej.
12. Kary umowne mogą ulec łączeniu z różnych tytułów.
13. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest łączna wartość Umów podpisanych z jednym kontrahentem w okresie 12 miesięcy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów