17/2015

Zawarcie znaczącej umowy

21 grudnia 2015
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Spółka podpisała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Umowę na sukcesywną dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programów licencjonowania grupowego „Microsoft Enterprise Agreement” na łączną kwotę 27.023.670,37 brutto.
Termin realizacji umowy wynosi 36 m-cy.
Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 5% ceny brutto oferty w kwocie 91,5 tys zł .

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:
1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę potwierdzenia o realizacji złożonego przez Zamawiającego zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto złożonego zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości w wykonaniu postanowień Umowy w przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego zobowiązań określonych treścią Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokość faktycznie poniesionych przez niego szkód przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych.
5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów