3/2015

Zawarcie znaczącej umowy

25 czerwca 2015
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 roku została podpisana przez Konsorcjum Betacom S.A-Pełnomocnik Konsorcjum i Ingrifo sp. z o.o. sp. komandytowa Umowa na Usługi opieki serwisowej oraz rozszerzenie posiadanego Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: ZUS), na kwotę brutto 12,9 mln PLN.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z ZUS Umowy na łączną kwotę brutto 25,9 mln PLN.

Umowa będzie realizowana w następujących terminach:

 1. Termin dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania oraz udzielenia licencji – do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 2. Termin wdrożenia oprogramowania – do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 3. Termin integracji systemu obsługi zgłoszeń Wykonawcy z systemem obsługi zgłoszeń Zamawiającego – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Czas trwania umowy – 3 lata od daty podpisania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 644,9 tys zł .

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:

 1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku opóźnienia terminu wdrożenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia brutto
  określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 3. W przypadku opóźnienia terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł), za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia.
 4. W przypadku opóźnienia terminu powiadomienia, o którym mowa w Załączniku nr 1 ust. 5 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł), za każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia.
 5. W przypadku niedotrzymania w danym miesiącu poziomu parametrów metryki SM_ODI (określonej w Załączniku nr 2 do Umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia.
 6. W przypadku niedotrzymania w danym miesiącu poziomu parametrów metryki SM_PNW (określonej w Załączniku nr 2 do Umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
 7. W przypadku niedotrzymania w danym miesiącu poziomu parametrów metryki SM_DOK (określonej w Załączniku nr 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
 8. W przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3, powyżej 14 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.
 9. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy, o którym mowa w mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł), za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego
  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest łączna wartość Umów podpisanych z jednym kontrahentem w okresie 12 miesięcy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów