22/2014

Zawarcie znaczącej umowy

15 września 2014
Betacom

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 12 września 2014 roku Spółka podpisała ze Skarbem Państwa – Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Umowę na świadczenie usług wsparcia oraz usług certyfikowanych warsztatów, na kwotę brutto 30,1 mln PLN.

Umowa będzie realizowana od 01.01.2015r. do 31.12.2018r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 602,9 tys zł .

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto umowy.
 3. W przypadku opóźnienia terminu dostarczenia dokumentu potwierdzającego przez producenta Oprogramowania udzielenie Usługi Wsparcia do Oprogramowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 4. W przypadku opóźnienia terminu dostarczenia poprawek/aktualizacji/nowych wersji Oprogramowania, na elektronicznych nośnikach informacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 5. W przypadku opóźnienia terminu zawiadomienia o planowanych przerwach technologicznych serwisu internetowego poprzez umieszczaną w nim informację lub za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim skonfigurowaniu ww. serwisu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł ( słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
 6. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwe korzystanie przez Zamawiającego wsparcia w korzystaniu z oprogramowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę braku możliwości korzystania z uprawnień z wyłączeniem przewidzianej przerwy technologicznej.
 7. W przypadku opóźnienia któregokolwiek z terminów do obsługi zgłoszeń krytycznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia lub w przypadku opóźnienia w przedstawieniu rozwiązania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 8. W przypadku opóźnienia któregokolwiek z terminów do obsługi zgłoszeń poważnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia w potwierdzeniu zgłoszenia lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w pozostałych przypadkach.
 9. W przypadku opóźnienia któregokolwiek z terminów do obsługi zgłoszeń o standardowym priorytecie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia w potwierdzeniu zgłoszenia lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w pozostałych przypadkach.
 10. W przypadku opóźnienia któregokolwiek z terminów do obsługi zgłoszeń o niskim priorytecie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia w potwierdzeniu zgłoszenia lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w pozostałych przypadkach.
 11. W przypadku opóźnienia terminu przesłania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnie oraz dostarczenia w formie elektronicznej podpisanego przez siebie Protokołu Odbioru Usługi Wsparcia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. ( słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 12. W przypadku opóźnienia terminu przesłania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnie oraz dostarczenia w formie elektronicznej podpisanego przez siebie Protokołu Odbioru Usługi Rozszerzonego Wsparcia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 13. W przypadku opóźnienia terminu przekazania materiałów szkoleniowych w języku polskim lub angielskim w formie papierowej i elektronicznej poświadczonych przez producenta Oprogramowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 14. W przypadku opóźnienia terminu przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego podpisanego przez siebie Protokołu Odbioru Usługi Certyfikowanych Warsztatów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 15. W przypadku opóźnienia terminu przesłania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnie oraz dostarczenia w formie elektronicznej podpisanego przez siebie raportu zawierającego wykaz wszystkich przeprowadzonych warsztatów na zakończenie każdego 3-miesięcznego Okresu Rozliczeniowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 16. W przypadku opóźnienia terminu wymiany uszkodzonego nośnika, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 17. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.
 18. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów