34/2004

Zawarcie znaczących umów w Betacom S.A.

1 lipca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2 umów z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 3.177.307 złotych. Kryterium uznania sumy umów za znaczące jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A. Przedmiotem umów jest realizacja przez Dostawcę rozwiązań informatycznych tzw. Systemy HP dla jednego z klientów HP Polska Sp. z o.o.

Betacom zobowiązał się do realizacji dostaw Systemów HP w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Płatności za zrealizowane dostawy Systemów HP zostaną uregulowane w terminie 14 dni po otrzymaniu przez HP protokołu instalacji systemów HP u klienta HP.

Strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, organizacyjnych i handlowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszych Umów i nie wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu, jak do realizacji Umów, a w szczególności informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich w innym celu mogłoby narazić interesy handlowe stron w trakcie obowiązywania Umów lub w ciągu 3 lat po ich rozwiązaniu.

W sprawach nie uregulowanych umowami będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów