11/2009

Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.

21 lipca 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym spółki z grupy TOTMES S.A. przekroczyły łącznie 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A., w tym TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie zwiększył dotychczasowy stan posiadanego udziału powyżej 15% o ponad 2% ogólnej liczby głosów. Przekroczenie ww. progów nastąpiło w wyniku nabycia w dniach od 10 do 20 lipca 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rozliczenie transakcji w dniach od 15 do 23 lipca 2009 roku) 54.951 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Na dzień zawiadomienia podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają łącznie 405.190 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 20,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają:
– TOTMES TMT S.A. posiada 360.127 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 17,83% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) posiada 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji przez TOTMES TMT S.A. w dniach od 10 do 20 lipca 2009 roku, podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały łącznie 350.239 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 17,34% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały:
– TOTMES TMT S.A. posiadał 305.176 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 15,11% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, oraz
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) posiadał 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Kontakt dla inwestorów