10/2009

Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.

10 lipca 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie przekroczył próg 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniach od 3 do 9 lipca 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 108.139 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Jednocześnie podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. w wyniku ww. transakcji przekroczyły łącznie próg 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A.

Na dzień zawiadomienia podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają łącznie 350.239 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 17,34% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają:
– TOTMES TMT S.A. posiada 305.176 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 15,11% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) posiada 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji przez TOTMES TMT S.A. w dniach od 3 do 9 lipca 2009 roku, podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały łącznie 242.100 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 11,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały:
– TOTMES TMT S.A. posiadał 197.037 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 9,75% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, oraz
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) posiadał 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Kontakt dla inwestorów