22/2009

Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.

14 października 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 14 października 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym spółki z grupy TOTMES S.A. zwiększyły dotychczasowy stan posiadanego udziału powyżej 22% o ponad 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. Przekroczenie ww. progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 13 października 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rozliczenie transakcji w dniu 16 października 2009 roku) 14.320 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda przez trzy spółki zależne od TOTMES S.A.

Po ww. transakcjach z dnia 13 października 2009 roku podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały łącznie 490.235 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 24,27% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały:
– TOTMES TMT S.A. 363.307 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 17,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES S.A. 71.765 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 3,55% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES PASSION S.A. 1.100 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 0,05% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES FUND S.A. 9.000 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 0,45% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 14 października 2009 roku spółki z grupy TOTMES S.A. dokonały kolejnych transakcji kupna i sprzedaży akcji BETACOM S.A. (rozliczenie transakcji w dniu 19 października 2009 roku) i na dzień sporządzenia zawiadomienia podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają łącznie 490.235 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 24,27% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają:
– TOTMES TMT S.A. posiada 383.407 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 18,98% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) posiada 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES S.A. posiada 61.765 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 3,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Według ostatniego zawiadomienia TOTMES S.A. z dnia 6 października 2009 roku, podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały łącznie 445.101 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 22,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadały:
– TOTMES TMT S.A. 363.307 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 17,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES S.A. 36.731 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 1,82% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Kontakt dla inwestorów