21/2009

Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM SA posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES SA

6 października 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 6 października 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym spółki z grupy TOTMES S.A. zwiększyły dotychczasowy stan posiadanego udziału powyżej 20% o ponad 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. Przekroczenie ww. progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 6 października 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rozliczenie transakcji w dniu 9 października 2009 roku) 1.877 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Na dzień sporządzenia ww. zawiadomienia podmioty z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają łącznie 445.101 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 22,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Poszczególne spółki z grupy kapitałowej TOTMES S.A. posiadają:
– TOTMES TMT S.A. posiada 363.307 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 17,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES CONNECT S.A. (podmiot zależny od TOTMES CAPITAL S.A.) posiada 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki,
– TOTMES S.A. posiada 36.731 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 1,82% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Kontakt dla inwestorów