27/2004

Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

29 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2004 roku otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („ING TFI”) zawiadomienie w trybie art. 147 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., w dniu 24 marca 2004 roku fundusze zarządzane przez ING TFI, tj. ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Akcji oraz ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu, posiadają łącznie akcje Spółki dające powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI posiadają łącznie 169.715 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowią 8,40% w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo 169.715 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,40% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów