4/2009

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów przez TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie

3 lutego 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotami powiązanymi TOTMES TMT S.A. oraz TOTMES CAPITAL S.A. i TOTMES CONNECT S.A. (spółka w 100% zależna od TOTMES CAPITAL S.A.) przekroczył próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 2 lutego 2009 roku w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16.442 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda przez spółkę TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia TOTMES S.A. posiada 84.205 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 4,17% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, TOTMES TMT S.A. posiada 75.555 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 3,74% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz TOTMES CONNECT S.A. posiada 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Łącznie TOTMES S.A. wraz z podmiotami powiązanymi: TOTMES TMT S.A., TOTMES CAPITAL S.A. oraz TOTMES CONNECT S.A. posiadają 204.823 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 10,14% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Jednocześnie główni akcjonariusze TOTMES S.A. Panowie Piotr Chmielewski (jednocześnie Prezes Zarządu TOTMES S.A. oraz TOTMES TMT S.A.) oraz Bogdan Małachwiej w związku z ww. transakcją pośrednio przekroczyli próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A.

Przed ww. transakcjami nabycia akcji przez TOTMES TMT S.A. ww. podmioty posiadały: TOTMES S.A. 84.205 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 4,17% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, TOTMES TMT S.A. 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz TOTMES CONNECT S.A. 45.063 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 2,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem TOTMES S.A. oraz ww. podmioty powiązane w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczają dalszego nabywania akcji BETACOM S.A. Na ostateczną decyzję wpływ będą miały wyceny spółek z branży IT na rynku kapitałowym, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów