23/2008

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów przez TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie

1 grudnia 2008
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2008 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotami powiązanymi TOTMES TMT S.A. oraz TOTMES CAPITAL S.A. i TOTMES CONNECT S.A. (spółka w 100% zależna od TOTMES CAPITAL S.A.) przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 1 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.642 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda przez spółkę TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 6.690 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda przez spółkę TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu TOTMES S.A. posiada 8.904 akcje zwykłe na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 0,44% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, TOTMES TMT S.A. posiada 47.631 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,36% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz TOTMES CONNECT S.A. posiada 44.763 akcje zwykłe na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,22% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Łącznie TOTMES S.A. wraz z podmiotami powiązanymi: TOTMES TMT S.A., TOTMES CAPITAL S.A. oraz TOTMES CONNECT S.A. posiadają 101.298 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 5,01% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Jednocześnie główni akcjonariusze TOTMES S.A. Panowie Piotr Chmielewski (jednocześnie Prezes Zarządu TOTMES S.A. oraz TOTMES TMT S.A.) oraz Bogdan Małachwiej w związku z ww. transakcją pośrednio przekroczyli próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Przed ww. transakcją nabycia akcji przez TOTMES TMT S.A. ww. podmioty posiadały: TOTMES S.A. 2.214 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 0,11% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, TOTMES TMT S.A. 38.989 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 1,93% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz TOTMES CONNECT S.A. 44.763 akcje zwykłe na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 2,22% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Kontakt dla inwestorów