5/2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Betacom S.A.

2 marca 2012
Betacom

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 marca 2012 roku zawiadomienia od: Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd. (Cypr), PCH CAPITAL Ltd. (Cypr), PCH CAPITAL S.A., ITVENT S.A., NOVIAN TMT S.A., RUNICOM S.A., RUNICOM CAPITAL Ltd. (Cypr), FUTURIS S.A.

Treść zawiadomienia:
Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawy o Ofercie”) informujemy, że:

 1. W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu FUTURIS SA – nabycie w dniu 27 lutego 2012 roku znaczącego pakietu akcji FUTURIS SA przez RUNICOM SA oraz RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LTD) oraz
 2. W związku ze zmianami w Zarządzie FUTURIS SA – powołanie w dniu 27 lutego 2012 roku Pani Małgorzaty Usakowskiej – Bilskiej Prezesa Zarządu Runicom SA do pełnienia Prezesa Zarządu FUTURIS SA

podmioty zawiadamiające działają w porozumieniu, zgodnie z art. 87 ustawy o ofercie.
Poniżej powiązania będące podstawą do stwierdzenia działania w porozumieniu podmiotów zawiadamiających:

 1. Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL LIMITED,
 2. ROWING CAPITAL LIMITED jest podmiotem dominującym PCH CAPITAL SA
 3. PCH CAPITAL SA kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
 4. PCH CAPITAL SA (bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED) jest podmiotem dominującym RUNICOM SA
 5. RUNICOM SA kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED
 6. RUNICOM SA wraz z RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED posiadają znaczący pakiet akcji FUTURIS SA
 7. Pani Małgorzata Usakowska – Bilska pełni funkcję Prezesa Zarządu w Runicom SA oraz FUTURIS SA
 8. FUTURIS SA jest podmiotem dominującym wobec ITVENT SA oraz NOVIAN TMT SA

Działając w porozumieniu podmioty zawiadamiające posiadają 126.402 akcji zwykłych na okaziciela spółki BETACOM SA („Spółka”), które stanowią 6,26% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:

 1. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LTD posiada 65.306 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM SA, które stanowią 3,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 2. ITVENT SA posiada 1.427 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM SA, które stanowią 0,07% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 3. NOVIAN TMT SA posiada 59.669 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM SA, które stanowią 2,95% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 4. Pozostałe podmioty zawiadamiające nie posiadają bezpośrednio akcji BETACOM SA.

Kontakt dla inwestorów