15/2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%

29 grudnia 2016
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Marka Szewczyka, który poinformował, że w wyniku nabycia w dniu 28 grudnia 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 104.970 szt. akcji BETACOM S.A., zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce do 174.012 szt. akcji, co stanowi 8,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki Betacom S.A. i uprawnia do wykonywania 174.012 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed dokonaniem w/w transakcji posiadał 69.042 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowiło 3,42% i uprawniało do 69.042 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Kontakt dla inwestorów