20/2011

Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.

11 października 2011
Betacom

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 października 2011 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) w dniu 10 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej sprzedała 57.013 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,82% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Przed ww. transakcją TOTMES S.A. posiadała 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 2,89% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiadała 235.459 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 11,66% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A.

Po ww. transakcji TOTMES S.A. posiada 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiada 178.446 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 8,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów