19/2011

Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.

10 października 2011
Betacom

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2011 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem TOTMES TMT S.A. ( podmiot zależny od Spółki TOTMES S.A.) w dniu 5 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym sprzedał 148.171 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 7,34% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 148.171 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Przed ww. transakcjami TOTMES S.A. posiadał 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 2,89% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiadał 383.630 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 18,99% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A.

Po ww. transakcjach TOTMES S.A. posiada 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiada 235.459 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 11,66% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów