3/2012

Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A.

19 stycznia 2012
Betacom

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2012 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem TOTMES S.A. w dniu 17 stycznia 2012 roku sprzedał 43.112 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowiły 2,13% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcją TOTMES S.A. posiadał bezpośrednio 43.112 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 2,13% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiadał 98.686 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowiły 4,89% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww. transakcji TOTMES S.A. nie posiada akcji Betacom S.A. bezpośrednio, natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiada 98.686 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowią 4,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kontakt dla inwestorów