25/2004

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

26 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Advanced Technologies Investors S.A. z siedzibą w Warszawie („ATI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 147 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem ATI S.A. w dniu 19 marca 2004 roku dokonała w drodze kilku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbycia łącznej liczby 403.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Betacom S.A. Średnia cena sprzedaży wyniosła 29 złotych za jedną akcję.

W związku z powyższym ATI S.A. posiada 17.000 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowią 0,84% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów