15/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

20 czerwca 2017
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2017 roku do Spółki zostało przesłane faksem zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”) od Pana Jarosława Gutkiewicza („Akcjonariusz”). Dodatkowo Spółka w dniu 19 czerwca 2017 roku otrzymała wiadomość email od Pana Jarosława Gutkiewicza z informacją o przesłanym faksie z Zawiadomieniem.

Z uwagi na fakt, iż przesłane do Spółki Zawiadomienie było nieczytelne, a tym samym niemożliwa była publikacja raportu bieżącego w tym zakresie, Emitent w dniu 20 czerwca 2017 roku wystosował do Akcjonariusza wiadomość e-mail z prośbą o ponowne przesłanie Zawiadomienia. W odpowiedzi na prośbę Emitenta, Pan Jarosław Gutkiewicz w dniu 20 czerwca 2017 roku dokonał ponownie przedłożenia Zawiadomienia, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów