8/2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

27 lipca 2012
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 lipca 2012 roku zawiadomienia od Pana Jarosława Gutkiewicza o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. Zmiana liczby akcji nastąpiła w stosunku do liczby akcji wskazanej w Prospekcie emisyjnym Betacom S.A. z dnia 17 września 2003 roku.

Treść zawiadomienia:

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt a) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” informuję, iż:

W dniu 26 lipca 2012 roku nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce Betacom S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki nastąpiła w wyniku zbycia łącznie 300 akcji Spółki w drodze transakcji zwykłych, zawartych w dniu 26 lipca 2012 roku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadałem 214 610 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. o wartości nominalnej 1,00 każda, które stanowiły 10,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia posiadam 214 310 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 10,61% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki”.

Kontakt dla inwestorów