12/2014

Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania

1 lipca 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku nabycia w dniu 26 czerwca 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 75 265 sztuk akcji BETACOM S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie do 338.338 sztuk akcji, co stanowi 16,74% udziału w kapitale zakładowym BETACOM S.A. i uprawnia do wykonywania 338.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem ww transakcji spółka SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA posiadała 263.073 sztuk akcji, co w kapitale zakładowym stanowiło 13,02% i uprawniało do 263.073 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kontakt dla inwestorów