7/2014

Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania

16 kwietnia 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku nabycia w dniu 14 kwietnia 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.400 sztuk akcji BETACOM S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie do 263.073 sztuk akcji, co stanowi 13,02% udziału w kapitale zakładowym BETACOM S.A. i uprawnia do wykonywania 263.073 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem ww transakcji spółka SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA posiadała 260.673 sztuki akcji, co w kapitale zakładowym stanowiło 12,90% i uprawniało do 260.673 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kontakt dla inwestorów