14/2014

Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania

4 lipca 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku nabycia w dniu 30 czerwca 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 60 790 sztuk akcji BETACOM S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie do 400 000 sztuk akcji, co stanowi 19,80% udziału w kapitale zakładowym BETACOM S.A. i uprawnia do wykonywania 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem ww transakcji spółka SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA posiadała 339 210 sztuk akcji, co w kapitale zakładowym stanowiło 16,79% i uprawniało do 339 210 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kontakt dla inwestorów