3/2013

Zawiadomienie od osoby nadzorującej

18 marca 2013
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Woźniakowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez podmiot powiązany z Panem Andrzejem Woźniakowskim w dniach od 8 marca do 14 marca 2013 roku 8.040 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 5,10 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę 41.004 zł.

Akcje zostały zbyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów