4/2015

Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

10 lipca 2015
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o zbyciu w dniu 10 lipca 2015 roku łącznie 95 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po cenie 12,00 zł za akcję w transakcji sesyjnej pakietowej.

Akcje zostały zbyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów