16/2015

Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

18 grudnia 2015
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki, o zbyciu w dniach od 15 grudnia 2015r. do 18 grudnia 2015r. 10.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem Członek Zarządu zbył w dniach:
– 15 grudnia 2015 roku 3.620 akcji Spółki po cenie 9,09 zł za jedną akcję,
– 16 grudnia 2015 roku 2.500 akcji Spółki po cenie 9,06 zł za jedną akcję,
– 17 grudnia 2015 roku 2.265 akcji Spółki po cenie 8,71 zł za jedną akcję,
– 18 grudnia 2015 roku 1.615 akcji Spółki po cenie 8,64 zł za jedną akcję.

Kontakt dla inwestorów