8/2017

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ zwołanego na 20 kwietnia 2017 roku

20 kwietnia 2017
Betacom

Zarząd Spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Jarosława Gutkiewicz, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także celem dostosowania statutu Spółki do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 21 marca 2017 r.

Projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów