10/2020

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej Betacom SA

27 sierpnia 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od pełnomocnika akcjonariuszy Spółki, pana Jacka Wiankowskiego, pani Julii Rudzińskiej posiadającej, pana Mateusza Michalak oraz pana Jerzego Szendzielarz, projektu uchwały do punktu 13 obrad planowanego na Walnym Zgromadzeniu wyznaczonym na dzień 31 sierpnia 2020 r. oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej pana Karola Cieślaka.

Poniższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu:
– pismo w sprawie wykonywania prawa akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia tj. do pkt 13 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”;
– projekt uchwały do pkt 13 porządku obrad (projekt) Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej;
– Informację dotyczącą ochrony danych osobowych, oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz życiorys kandydata.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów