16/2011

Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów

6 października 2011
Betacom

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 października 2011 roku zawiadomienia od Pana Roberta Fręchowicza o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem Pan Robert Fręchowicz Członek Zarządu Spółki w dniu 4 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym nabył 49.920 akcji Betacom S.A., stanowiących 2,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 49.920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A., tym samym zwiększył powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie Pan Robert Fręchowicz poinformował, iż w dniu 15 marca 2011 roku zbył na rynku regulowanym 1.501 akcji Betacom S.A. za łączną cenę 10.210,38 zł natomiast w dniu 4 października 2011 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył 49.920 akcji Betacom S.A. za łączną cenę 374.400,00 zł.

Przed zmianą Pan Robert Fręchowicz posiadał 190.501 akcji Betacom S.A., stanowiących 9,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 190.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Po zmianie Pan Robert Fręchowicz posiada 240.421 akcji Betacom S.A., stanowiących 11,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 240.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Pan Robert Fręchowicz w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pan Robert Fręchowicz nie posiada akcji podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Kontakt dla inwestorów