10/2008

Zmiana warunków znaczącej umowy

13 sierpnia 2008
Betacom
Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 13 sierpnia 2008r. podpisanego aneksu Nr 1do umowy forfaitingowej z dnia 03 czerwca 2008 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57
Spółka informowała o powyższej umowie w raporcie bieżącym nr 7/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
Zmianom uległy punkty:

1. Limit forfaitingowy – obecnie wykup wierzytelności będzie realizowany do wysokości 23.000.000, zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony zł)
2. Okres obowiązywania limitu – okres obowiązywaniu limitu został wydłużony do 10 października 2008r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kontakt dla inwestorów