3/2004

Zmiany do prospektu emisyjnego Betacom S.A.

21 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą zmianę do prospektu emisyjnego Spółki.

W Rozdziale V dodaje się nowy punkt 8.16. o brzmieniu:

8.16. Umowa przelewu wierzytelności

Umowa zawarta w dniu 21 stycznia 2004 roku, pomiędzy Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 („Bankiem”) oraz Spółką („Zleceniodawcą”).

Przedmiotem Umowy jest zabezpieczenie udzielonej Zleceniodawcy przez Bank gwarancji bankowej w wysokości 799.990,00 złotych, w związku z umową opisaną w pkt. 8.10 powyżej.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu gwarancji Zleceniodawca przeniósł na rzecz Banku wierzytelności w kwocie 1.600.000,00 złotych.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów