24/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom S.A.

21 lipca 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:
– w dniu 20 lipca 2017 roku w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały złożone rezygnacje 2 członków Rady Nadzorczej, to jest pani Ewy Jakubczyk – Cały i pana Tomasza Mosiek,
– w dniu 20 lipca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 14 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Michała Kołosowskiego oraz uchwałą nr 15 pana Marka Waldemara Szewczyka.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów