8/2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

16 maja 2019
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

– w dniu 16 maja 2019 roku Pan Marek Szewczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 maja 2019 roku,
– w dniu 16 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2/2019 w sprawie dokooptowania Pana Jakuba Barana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów