50/2004

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

13 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 r. odwołało z Rady Nadzorczej:

1. Andrzeja Wysockiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Halinę Chmarra – Członka Rady Nadzorczej
3. Adama Kostrzewę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
4. Andrzeja Woźniakowskiego – Członka Rady Nadzorczej
5. Zbigniewa Woźniakowskiego – Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podało przyczyn odwołania ww. osób z pełnionych funkcji.

Jednocześnie Zarząd Betacom S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 r. powołało do Rady Nadzorczej:

1. Jana Sęktasa,
2. Andrzeja Markiewicza,
3. Marka Wierzbowskiego,
4. Andrzeja Malinowskiego,
5. Jacka Olechowskiego.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby te nie zostały również wpisane do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej :

Jan Sęktas – ma 50 lat; jest mgr. Ekonomii, Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Podczas swojej kariery zawodowej w okresie od października 1982 do kwietnia 1986 pracował jako ekonomista w WLKS Mostostal; od maja 1986 do lutego 1987 jako kierownik działu ekonomiczno-administracyjnego w ZMP „Mera-Błonie” O/Siedlce.
W okresie luty 1987-październik 1993 był zatrudniony w WLKS Mostostal po prywatyzacji Mostostal Siedlce S.A.: w tym od lutego 1987 do sierpnia 1988 jako Kierownik działu ekonomicznego, a od września 1988 do października 1993 jako Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. W okresie od listopada 1993 do stycznia 2004r. pracował w Mostostal Siedlce S.A jako Dyrektor Finansowy – V-ce Prezes Zarządu, odpowiedzialny za politykę finansową Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A.

Andrzej Markiewicz – ma 28 lat. Ukończył Akademię Techniczną w Krakowie, Zarządzanie i Marketing specjalizacja Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w sierpniu 1998r. w Krakowskim Domu Maklerskim (Kraków) i do stycznia 1999r. zajmował stanowisko analityka. W okresie od lutego 1999r. do sierpnia 1999r. współpracował w charakterze agenta i analityka w Zone Investment Poland (Warszawa). Od października 1999r. do maja 2000r. wykonywał obowiązki Specjalisty ds. analiz w AmerLex Sp.z o.o.
W okresie od maja 2000r do grudnia 2001r. był Menedżerem Inwestycyjnym w iSpark LLC /iSpark Sp. z o. o. Od stycznia 2000r. do chwili obecnej jest niezależnym konsultantem i zajmuje się m. in. przygotowywaniem memorandów inwestycyjnych, business-planów oraz dokonuje wyceny spółek. W okresie od września 2002 do sierpnia 2003r. pracował w Polkomtel S.A. jako Specjalista ds. analiz, zajmując się głównie rynkiem telekomunikacyjnym i dokonując wewnętrznych analiz firmowych. Od września 2003r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Research Manager w One-Agenda Ltd (firma doradcza) i do jego obowiązków należy zarządzanie i koordynacja prac działu analiz (rejon Europy Środkowo-Wschodniej), projekty analityczne, poszukiwanie partnerów, organizacja misji handlowych, doradztwo strategiczne i marketingowe dla spółek wchodzących na rynki zagraniczne Europy Środkowo-Wschodniej i Anglii.

Marek Wierzbowski – ma 58 lat. Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. Członek kolegium NIK, członek Rady Zamówień Publicznych. Radca prawny i adwokat prowadzący własną kancelarię radcy prawnego. Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (były prezes tejże rady). Współautor i redaktor 3 podręczników „Prawo administracyjne”, „Postępowanie administracyjne”, „Prawo gospodarcze-zagadnienia administracyjno-prawne”.
Były prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał na 5 wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich przynajmniej przez jeden semestr.

Andrzej Malinowski – ma 57 lat, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Był pracownikiem naukowym w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1986 – 1989 pracował w administracji rządowej pełniąc kolejno funkcje: podsekretarza stanu w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, doradcy ministra w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa. W latach 1990 – 1996 był między innymi doradcą zarządu w Kulczyk Tradex Ltd. i prezesem zarządu Eurokommerz Ltd. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki – w 1997 został w nim sekretarzem stanu. Od 1999 roku jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym SAVA Investment Group SA, grupy inwestycyjnej zajmującej się między innymi, projektami inwestycyjnymi prywatnej opieki medycznej (szpitale, centra diagnostyczne) i działalnością deweloperską. W latach 1993 – 1997 był posłem na sejm pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą. Był również członkiem polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W latach 1998 – 2001 był przewodniczącym BIAC Polska-Komitetu Doradczego ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Andrzej Malinowski od maja 2003 roku jest członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Włada językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim, lubi narty i tenis.
Jacek Olechowski – ma 52 lata, jest właścicielem firmy doradczej BJO wyspecjalizowanej w zakresie doradztwa finansowego i opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych oraz realizującej własne inwestycje. Uczestniczy w wielu projektach w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i wynikających z nich skutków ekonomicznych, a także w inicjatywach w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych. Jest doradcą zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 30) i pkt 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów