18/2009

Zmiany w statucie Betacom SA

28 września 2009
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w statucie spółki podjętą w dniu 25 września 2009 roku uchwałą Nr 23/09/2009.
Treść uchwały nr 23/09/2009 w załączeniu.

ZWZA Betacom SA upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów