8/2009

Zmiany w strukturze akcjonariatu BETACOM S.A.

10 lipca 2009
Betacom

W poprzednim raporcie została pomylona numeracja. Poprzedni raport powinien posiadać nr 7/2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2009 roku otrzymał następujące zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie:
Zawiadomienie, zgodnie z którym w dniu 8 lipca 2009 roku Mirosław Załęski Prezes Zarządu Spółki sprzedał w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20.000 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. po średniej cenie 7,50 zł za jedną akcję i w wyniku ww. transakcji zmniejszył się jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. Na dzień zawiadomienia Mirosław Załęski posiada 190.000 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 9,41% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją Mirosław Załęski posiadał 210.000 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowiły 10,40% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kontakt dla inwestorów