Walne Zgromadzenie

Betacom

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też „K.s.h.”) Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A (w sali konferencyjnej na II p.) w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00.

W załączeniu do raportu 7/2020, Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

Projekt uchwały do punktu 13 obrad planowanego na Walnym Zgromadzeniu wyznaczonym na dzień 31 sierpnia 2020 r. 

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 

Poniżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, Warszawa:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Betacom S.A. i liczbie głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji Betacom S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Betacom S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. [podstawa art. 402 3 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych]
Stan na dzień 31 lipca 2020 r.:

 • łączna liczba wyemitowanych akcji Betacom S.A.: 2.020.000
 • liczba głosów z akcji: 2.020.000

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Pełnomocnictwo

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku


Betacom S.A.

 • Walne Zgromadzenie
 • ul. Połczyńska 31A,
 • 01-377 Warszawa