Walne Zgromadzenie

Betacom

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też „K.s.h.”) Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 12:00

W załączeniu do raportu 11/2021, Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

Poniżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po aktualizacji zgodnie z RB 12/2021)

zwołanego na dzień 29 września 2021 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, Warszawa:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 20.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2021 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Betacom S.A. i liczbie głosów

Dokumentacja – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 


Betacom S.A.

 • Walne Zgromadzenie
 • ul. Połczyńska 31A,
 • 01-377 Warszawa