Raporty bieżące

Investor click mouse checking stock market on computer laptop with stock market graph up background
Betacom
Rok 2020
172015
21 grudnia 2015

Zawarcie znaczącej umowy

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w...

>
18 grudnia 2015 16/2015

Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu...

>
8 października 2015 15/2015

Betacom SA - Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 października 2015r. dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 jako podmiotu uprawnionego...

>
8 października 2015 14/2015

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/2015 z dnia 08.10.2015r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki,...

>
30 września 2015 13/2015

Zawarcie znaczącej umowy

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w...

>
23 września 2015 12/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożyli: w dniu 22 września 2015 roku Pan Marek Wierzbowsk oraz w dniu 23 września 2015...

>
22 września 2015 9/2015

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 roku

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 września 2015r.: Surplus Capital Management...

>
pokaż więcej