Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

30/2007 - Betacom SA - Asymilacja akcji serii F i G 20 grudnia 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że na podstawie § 43 ust. 1, 4 i 5 oraz § 85 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Betacom S.A., Zarząd...

29/2007 - Betacom SA - Dopuszczenie do obrotu regulowanego akcji serii F i G 14 grudnia 2007

Zgodnie z §34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

28/2007 - Betacom SA zawarcie znaczącej umowy 7 grudnia 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 07.12.2007 r. został podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, aneks do umowy kredytowej nr 24/2005 z dnia...

27/2007 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 29 listopada 2007

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 29 listopada 2007r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a  konsorcjum...

26/2007 - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 8 listopada 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 07.11.2007 r. dokonała wyboru HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu Wiosny Ludów 2 jako podmiotu...

25/2007 - Betacom SA - informacja o stanie umów partnerskich IBM i Betacom 31 października 2007

Zarząd spółki Betacom informuje że w dniu 31 października 2007r. otrzymał z firmy IBM nową podpisaną umowę partnerską. Tym samym podjęte działania celem ponownego podpisania umów partnerskich...

24/2007 - Betacom SA - otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znaczącego pakietu akcji 30 października 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 30 października 2007 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)...

23/2007 - Betacom S.A. - nabycie przez członka zarządu akcji serii G 12 października 2007

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 12 października 2007 roku otrzymał od Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie ar. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami...

22/2007 - Betacom S.A. - nabycie przez członka zarządu akcji serii G 12 października 2007

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 12 października 2007 roku otrzymał od Pana Jarosława Pencaka zawiadomienie w trybie ar. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami...

21/2007 - Betacom S.A. - przydział akcji serii G 12 października 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 11 października 2007r. Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA, pełniący funkcję subemitenta usługowego akcji serii G, przydzielił 14.000 akcji...

20/2007 - Decyzja o wypłacie dywidendy 26 września 2007

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

19/2007 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 września 2007

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

18/2007 - Powołanie osoby nadzorującej 26 września 2007

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

17/2007 - Odwołanie osoby nadzorującej 26 września 2007

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

16/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2007 roku 26 września 2007

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 25 września 2007 roku: - Robert Fręchowicz...

15/2007 - BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007 roku 14 września 2007

Raport bieżący nr 15/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) - informacje bieżące i okresoweData sporządzenia: 14 września 2007 rokuSkrócona nazwa emitenta: BETACOMTemat: BETACOM S.A. Planowana...

14/2007 - BETACOM S.A. Powołanie Członka Zarządu 14 września 2007

Raport bieżący nr 14/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) - informacje bieżące i okresoweData sporządzenia: 14.09.2007Skrócona nazwa emitenta: BETACOMTemat: BETACOM S.A. Powołanie Członka...

13/2007 - BETACOM S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007 roku 14 września 2007

Raport bieżący nr 13/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) - informacje poufneData sporządzenia: 14 września 2007 rokuSkrócona nazwa emitenta: BETACOMTemat: BETACOM S.A. Sprawozdanie Rady...

12/2007 - Betacom S.A. - treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZ w dniu 25 września 2007 roku 14 września 2007

Raport bieżący nr 12/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) - informacje bieżące i okresoweData sporządzenia: 14 września 2007 rokuSkrócona nazwa emitenta: BETACOMTemat: BETACOM S.A. Treść...

11/2007 - Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji 30 sierpnia 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2007 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o...

10/2007/k - Betacom SA zwołanie ZWZ – korekta 17 sierpnia 2007

Zarząd BETACOM S.A. korygując niniejszym raport bieżący nr 10/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku, informuje o porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2007r. o...

10/2007 - BETACOM SA zwołanie WZA 13 sierpnia 2007

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25...

9/2007 - BETACOM SA otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji 25 lipca 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2007 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o...

8/2007 - BETACOM SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą. 9 lipca 2007

Betacom S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2007r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

7/2007 - Betacom S.A. Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego w 2007r. 2 lipca 2007

Podstawa prawna       Inne uregulowaniaTreść raportu: Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej informacji oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przyjętych przez...

6/2007 - Betacom SA sprostowanie raportu bieżącego nr 5/2007 30 kwietnia 2007

Zarząd Betacom SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2007 pojawił się błąd w podaniu kryterium zaliczenia umowy do znaczącej. Prawidłowe kryterium to przkroczenie 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

5/2007 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 30 kwietnia 2007

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 30 kwietnia 2007r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 a konsorcjum firm...

4/2007 - Betacom SA - zmiana kryterium umów znaczących 21 lutego 2007

Zarząd Spółki BETACOM S.A informuje, że od 21.02.2007r. zmianie ulega kryterium, którym kierować się będzie Zarząd przy zaliczaniu umów do znaczących w rozumieniu § 2 ust.1 pkt.51 Rozporządzenia...

3/2007 - Betacom S.A. - zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą. 22 stycznia 2007

Betacom S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2007r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

2/2007 - Betacom S.A. - terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku. 17 stycznia 2007

Zarząd Betacom S.A. informuje, o następujących terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2007/2008:Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2007 roku: 5 lipca 2007 rokuRaport...

1/2007 - Betacom S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. 17 stycznia 2007

Zarząd Betacom S.A. przekazuje w załączniku wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Zarząd Spółki informuje również, że wszystkie raporty przekazane do publicznej...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij