Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

47/2006 - Betacom SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy 19 grudnia 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. podpisany aneks nr 3 z dnia 7 grudnia 2006 r. do Umowy ramowej z dnia 12 września 2005 r., o zawarciu...

46/2006 - Betacom S.A. - podpisanie znaczącej umowy 1 grudnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu w dniu 30 listopada 2006r. umowy z firmą z sektora użyteczności publicznej na sprzedaż systemów informatycznych oraz...

45/2006 - Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy 22 listopada 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 22 listopada 2006r. aneksu do umowy o udzieleniu gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z Towarzystwem...

44/2006 - Betacom S.A. wybór biegłego rewidenta 10 listopada 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09.11.2006 r. dokonała wyboru HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu Wiosny Ludów 2 jako podmiotu...

43/2006 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 2 listopada 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 2 listopada 2006r. umowy z PKP Informatyka spółka z o. o. z siedzibą  Warszawie na podwykonawstwo w projekcie dla PKP...

42/2006 - BETACOM SA zawiadomienie o powołaniu osoby Zarządzającej. 3 października 2006

Betacom S.A. informuje, że z dniem 03.10.2006 Rada Nadzorcza powołała na Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Jurskiego (Uchwała Nr 16/2006). Pan Artur Jurski pełnił dotychczas funkcję Członka Zarządu...

41/2006 - BETACOM SA zawiadomienie o rezygnacji osoby Zarządzającej. 3 października 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 02.10.2006r. Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu. Jako przyczynę rezygnacji podał względy osobiste. W dniu...

39/2006 - Betacom SA – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 25.09.2006r. 25 września 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 25 września...

38/2006 - Betacom SA – treść uchwał podjętych na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 25.09.2006r. 25 września 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 września 2006 roku.Podstawa prawna:§ 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie -...

37/2006 - BETACOM SA nabycie aktywów o znacznej wartości 15 września 2006

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych....

36/2006 - Betacom SA zawarcie znaczącej umowy 15 września 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od Spółki Lumena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 14 września 2006r. zamówienia na kwotę brutto 2 562 000,00...

35/2006 - Betacom SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy 14 września 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 14 września 2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. podpisany aneks nr 2 z dnia 14 września 2006 r. do Umowy ramowej z dnia 12 września 2005 r., o...

34/2006 - Betacom SA umowa udzielenia gwarancji bankowej 5 września 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 września 2006 r. zawarł umowę z Bankiem BPH z siedzibą w Warszawie na udzielenie gwarancji bankowej na kwotę 4.260.000 PLN, (słownie:...

33/2006 - Betacom S.A. decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy 31 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2006r. Rada Nadzorcza Betacom S.A. podjęła uchwałę, iż będzie wnioskowała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział zysku...

32/2006 - BETACOM SA WZA – projekty uchwał 31 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości szczegółowy porządek obrad ZWZA oraz treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

31/2006 - sprawozdanie Rady Nadzorczej Betacom S.A. 31 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Betacom S.A. w 2005 roku, zawierające ocenę sytuacji Spółki.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt.2...

30/2006 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 21 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 18 sierpnia 2006r. umowy przez "Konsorcjum Betacom S.A. (partner Konsorcjum) i Instytutu Edukacji Interaktywnej...

29/2006 - Betacom SA zwołanie WZA 11 sierpnia 2006

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25...

28/2006 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 11 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 10 sierpnia 2006r. umowy z Kancelarią Sejmu  z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług...

27/2006 - Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 27 lipca 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27-07-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Jarosława Pencaka zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

26/2006 - BETACOM SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej 24 lipca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 07.07.2006 r. do 24.07.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

25/2006 - BETACOM SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej 7 lipca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 14.06.2006 r. do 06.07.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

24/2006 - Betacom SA zawarcie znaczących umów 29 czerwca 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od Spółki Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniach od 20 do 29 czerwca 2006r. zamówień na kwotę brutto 1...

23/2006 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego w 2006r. 29 czerwca 2006

Oświadczenie Zarządu i Rady nadzorczej dotyczące przestrzegania przyjętych przez Spólkęzasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" w 2006r.ZASADY OGÓLNEI. Cel spółkiPodstawowym celem działania...

22/2006 - BETACOM SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej SA w ramach zawartej umowy ramowej. 14 czerwca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 17.03.2006 r. do 13.06.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

21/2006 - Betacom SA realizacja znaczących umów 5 maja 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o realizacji zleceń dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem zamówień jest dostawa rozwiązań...

20/2006 - Betacom SA wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku. 4 maja 2006

Zarząd Betacom S.A. przekazuje wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku. Zarząd Spółki informuje również, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są...

19/2006 - Betacom SA realizacja znaczących umów 4 maja 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o realizacji zleceń dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem zamówień jest dostawa infrastruktury...

18/2006 - Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji 4 maja 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 2 maja 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o...

18/2006 - Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji 4 maja 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 2 maja 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o...

16/2006 - Betacom .S.A. zawarcie umowy kredytowej 20 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 20.03.2006 r. otrzymał z Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 1, podpisane aneksy z dnia 15.03.2006 r. do umowy kredytowej nr 24/2005 z dnia...

15/2006 - Betacom SA zawarcie znaczącej umowy 16 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 02.01.2006 r. do 16.03.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

14/2006 - Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji 13 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o...

13/2006 - Betacom S.A. zawarcie znaczącej umowy 7 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 03.03.2006 r. umowy z PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na  łączną wartość brutto  1,6...

12/2006 - Betacom SA podpisanie umowy z Immobilia Sp. z o.o. 3 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje o podpisaniu w dniu 2 marca 2006 roku umowy pomiędzy Betacom S.A. i Immobilia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu określającej zasady współpracy, wykonania,...

11/2006 - BETACOM SA umowa Konsorcjum Immobilia Betacom z MEiN 3 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż dnia 3 marca 2006 roku powziął informację o zawarciu, w dniu 17 lutego 2006 roku, kontraktu pomiędzy Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Immobilia Sp. z o.o. z...

10/2006 - Informacja o stanie umów partnerskich IBM i Betacom 1 marca 2006

Zarząd spółki Betacom informuje, że 28 lutego otrzymał z firmy IBM pismo wypowiadające umowy partnerskie z Betacom bez podania przyczyn. Dotychczasowe umowy będą obowiązywać do 5 czerwca 2006...

9/2006 - Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarządzajacą 27 lutego 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27-02-2006 otrzymał od Prezesa Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

8/2006 - Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarzadzającą 27 lutego 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27-02-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Roberta Fręchowicza zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

7/2006 - Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzajacą 13 lutego 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 13-02-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi...

6/2006 korekta - Betacom SA korekta terminów przekazywania raportów okresowych 2 lutego 2006

W raporcie nr 5/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku wystąpił błąd pisarski. W ramach sprostowania błędu Zarząd Betacom S.A. informuje:1. Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego kończącego...

5/2006 - Terminy przekazywania raportów okresowych 24 stycznia 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje, o następujących terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2006/7Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2006 roku: 6 lipca 2006 roku.Raport...

4/2006 - BETACOM SA zawiadomienie o powołaniu osoby Zarządzajacej. 13 stycznia 2006

Betacom S.A. informuje, że z dniem 13-01-2006 Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Pana Jarosława Pencaka (Uchwała Nr 2/2006). Pan Jarosław Pencak zatrudniony jest w Betacom S.A. od 01.10.2002...

3/2006 - BETACOM SA zawiadomienie o rezygnacji osoby Zarządzającej.BETACOM SA zawiadomienie o rezygnacji osoby Zarządzajacej. 13 stycznia 2006

Betacom S.A. informuje, że z dniem 13-01-2006 Pan Jacek Woźniakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu bez podania przyczyn. W dniu 13.01.2006 Rada Nadzorcza Betacom S.A. ...

2/2006 - Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 4 stycznia 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 04-01-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Roberta Fręchowicza zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

1/2006 - Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 4 stycznia 2006

Betacom S.A. informuje, że w dniu 04-01-2006 otrzymał od Prezesa Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij